Rozbudowa i termomoderniacja Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego

Fundusze Europejskie


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Zewnętrznej firmy czuwającej nad prawidłowością realizacji projektu Poliklinika Panaceum Robert Dębski z siedzibą przy ul. Granicznej 18, 57-540 Lądek Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Zewnętrznej firmy czuwającej nad prawidłowością realizacji projektu pn. „Rozbudowa i termomodernizacja Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego” o numerze RPDS-03-02-00-02-0001/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), Działanie 3.2. Efektywność energetyczna MŚP; Schemat 3.2.A.


Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Ofertę cenową opracowaną na poniższym Formularzu prosimy przesłać w wersji elektronicznej (zeskanowany i  podpisany dokument) na adres mailowy ortopeda.ladek@gmail.com, apartamenty@bursztynowebuki.pl do dnia 29.07.2016 r. (w przypadku braku ważnych ofert oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu składania ofert, do czasu wpłynięcia przynajmniej dwóch ważnych ofert).

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZLICZANIE PROJEKTU


Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac Wykonawcy.

Zewnętrzna firma czuwająca nad prawidłowością realizacji projektu, która będzie realizować następujące zadania:

  • rozliczanie wydatków realizowanego projektu w ramach wniosków o płatność
  • prowadzenie i nadzór nad korespondencją projektu, kierowaną do Instytucji Zarządzającej RPO WD – Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP)
  • nadzór nad realizację inwestycji i jej monitoring pod kątem zapisów umowy o dofinansowanie i ze względu na zgodność z właściwymi wytycznymi RPO WD 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • raportowanie dla Wnioskodawcy wszelkich zagrożeń dla realizacji projektu oraz wskazywanie możliwych działań zapobiegawczych
  • opracowanie dokumentacji przetargowej (m.in. ogłoszenie oraz SIWZ) na wyłonienie Generalnego Wykonawcy/Wykonawców prac i zadań w ramach projektu
  • prowadzenie sprawozdawczości oraz raportowanie efektów i stanu projektu dla Wnioskodawcy i dla Instytucji Zarządzającej RPO WD –DIP
  • nadzór, weryfikacja i monitoring kwalifikowalności prac budowlanych, dostaw i zamówień realizowanych przez Generalnego Wykonawcę/Wykonawców pod kątem wypełnienia zapisów Wniosku Aplikacyjnego


Opis projektu

Przedmiotem projektu pn. „Rozbudowa i termomodernizacja Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego” jest inwestycja polegająca na głębokiej termomodernizacji zabytkowego budynku szpitalnego zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 33 w Lądku Zdroju. Zakres rzeczowy: w ramach inwestycji dokonana zostanie wymiana istniejącej węglowej instalacji c.o. i c.w.u na instalację oraz system oparty o energię odnawialną; montaż paneli fotowoltanicznych; docieplenie podłóg, ścian zewnętrznych i wewnętrznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu oraz montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i inteligentnym sterowaniem. Odbiorcami projektu będą obecni jak i przyszli pacjenci Polikliniki PANACEUM Robert Dębski, którzy będą leczeni w ramach kontraktu z NFZ. Efektami projektu będą: zmodernizowanie energetyczne obiektu przy ul. Kłodzkiej 33 w Lądku Zdroju; redukcja emisji gazów cieplarnianych; zmodernizowanie źródła ciepła obiektu;  wprowadzenie 3 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE; wprowadzenie dodatkowego źródła energii elektrycznej – paneli fotowoltanicznych (prąd z OZE);  zaoszczędzenie energii łącznej dla obiektu.